5

Varianta 44 – новая яхта за 99 999 евро от Hanse Group